Vedtægter for Bolsjeposen

Vedtægter for foreningen Bolsjeposen

Indhold

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Foreningens organisering
§ 5. Generalforsamlingen
§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 7. Tegningsret
§ 8. Kontingent
§ 9. Vedtægtsændringer
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
§ 11. Regnskab og økonomi
§ 12. Opløsning
§ 13. Dagligt brug og afholdelse af arrangementer / Drift
§ 14. Eksklusion af medlemmer
§ 15. Bolsjeparagraffen

 

§1. Foreningens navn og hjemsted
§ 1.1 Foreningens navn er Bolsjeposen.

§ 1.2 Foreningens postadresse er: Ragnhildgade 1 byg. 3, 2100 København Ø Foreningens hjemsted er: Ragnhildgade 1 byg. 3, 2100 København Ø

§ 2. Foreningens formål
§ 2.1 Foreningens formål er at muliggøre skabelsen rum og plads for kulturelle,
sociale og politiske aktiviteter hvis handlinger bidrager til en verden med
mulighed for mere direkte deltagelse, brugerstyring og skabelse af fristeder.

§ 2.2 Foreningens puljemidler gives udelukkende til 100% brugerstyrede non-profit og non-kommercielle foreninger samt grupper.

§ 2.3 Midlerne gives fortrinsvis til etablering, udbedring, reparation og
vedligeholdelse af den grund eller bygning hvor foreningen/gruppen holder
til.

§ 2.4 Der kan også ansøges om midler til aktiviteter som er i overensstemmelse
med foreningens formål.

§ 2.5 Midlerne gives fortrinsvis til foreninger/grupper der ikke modtager
støtte fra andre instanser. Det er en fordel hvis midlerne ikke kan søges andet
steds.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Ændringsforslag: Foreningen optager
som medlem enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§4 Foreningens organisering

§4.1
Foreningens fællesmøde afholdes minimum én gang hvert halve år.

§ 4.2 Foreningen bolsjeposen råder over foreningens formue.

§4.3 Beslutninger på fællesmødet tages som konsensus minus en, dog kan en enig bestyrelse nedlægge veto. Bestyrelsen indkalder til fællesmøde minimum 2 uger inden mødedatoen.

§4.4 Foreningen Bolsjeposen er en selvstyrende del af Foreningen
Bolsjefabrikkerne. Foreningen Bolsjeposen kan ændre egne vedtægter og
regler så længe disse ikke strider mod Foreningen Bolsjeposen vedtægter. Sker
der et brud med Foreningen Bolsjefabrikkernes vedtægter, er det op til
Foreningen Bolsjefabrikkernes generalforsamling at vurderer evt. eksklusion
af Foreningen Bolsjeposen.

§4.5 Udtrædelse
af Foreningen Bolsjefabrikkerne kræver konsensus af Foreningen
Bolsjeposens ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Udtrædelsen
skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling
på Foreningen Bolsjeposen.

§ 5. Generalforsamlingen
§ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2
ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i 3. måned.
Generalforsamlingen annonceres via mailingliste.

§ 5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum
indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 1 uge før
generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse
6. Eventuelt

§ 5.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved
konsensus.

§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 6.1 Foreningens administration ligger hos bestyrelsen, som vælges af
generalforsamlingen.

§ 6.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer og et antal suppleanter.

§ 6.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.

§ 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand
og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Tegningsret
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for bestyrelsen i
forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 7.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog
underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan formanden eller kassereren
alene underskrive.

§ 8. Kontingent
§ 8.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 9. Vedtægtsændringer
§ 9.1 Vedtægtsændringer kræver konsensus af generalforsamlingen.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
§ 10.1 Indkaldelse sker, hvis mindst 10 medlemmer ønsker det. Indkaldelse med
dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er
indgået ønske om det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 11. Regnskab og økonomi
§ 11.1 Regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11.2 Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale
de godkendte udgifter i henhold til §8. Indtægter og udgifter føres i kassebog.
Kassereren har bemyndigelse til at uddelegere dette.

§ 11.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets
afslutning. Kassebogen er åben for alle medlemmer af foreningen.

§ 11.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer, underforeninger eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 12. Opløsning
§ 12.1 Opløsning af foreningen kræver konsensus af den ordinære eller
ekstraordinære generalforsamling. Opløsningen skal herefter godkendes på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 12.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler
overdrages til almennyttige formål, eksisterende eller nye Bolsjefabrikker.

§ 13. Drift

§ 13.1 Mødet beslutter retningslinjerne for foreningens virke og kan desuden
uddelegere ansvar og beslutningstagen til arbejdsgrupper.

§13.2. Fællesmødet fastlægger rammer for godkendelse af indtægter og udgifter.

§ 13.3 Bolsjeposen er ikke-kommerciel. Bolsjeposen modtager ikke
sponsorater og reklamerer ikke for kommercielle organisationer og virksomheder.

§ 13.4 Bolsjeposen er non-profit på en sådan måde, at ingen kan
skabe personlig profit på foreningens aktiviteter.

§ 14. Eksklusion af medlemmer
§ 14.1 Fællesmødet kan ekskludere
medlemmer, der laver aktiviteter, der er til skade for foreningen, eller som
ikke overholder retningslinjerne eller vedtægterne.

 

§ 15. Bolsjeparagraffen
§ 15.1 Foreningen henstiller til, at alle aer, krammer og anerkender hinanden.

Skriv et svar