Mon, 25 Oct 2021

VedtĂŚgter

VedtĂŚgter for foreningen Bolsjefabrikkerne

Indhold

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 2. Foreningens formül
§ 3. Medlemskab
§ 4. Foreningens organisering
§ 5. Generalforsamlingen
§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 7. Tegningsret
§ 8. Kontingent
§ 9. VedtÌgtsÌndringer
§ 10. EkstraordinÌr generalforsamling
§ 11. Regnskab og økonomi
§ 12. Opløsning
§ 13. Dagligt brug og afholdelse af arrangementer
§ 14. Eksklusion af medlemmer
§ 15. Bolsjeparagraffen

§1. Foreningens navn og hjemsted
§ 1.1 Foreningens navn er: Foreningen Bolsjefabrikkerne

§ 1.2 Foreningens postadresse er: LÌrkevej 11, 2400 København NV
Foreningens hjemsteder er LÌrkevej 11, 2400 København NV og Ragnhildgade 1, Bygning 3, 2100 København Ø

§ 2. Foreningens formül
§ 2.1 Foreningens formül: Bolsjefabrikkerne ønsker at skabe rammer for kulturelle, kunstneriske, sociale og politiske aktiviteter, offentlig debat og samfundsoplysning.

Vi ønsker at fremme bÌredygtighed og mangfoldighed.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som aktivt yder til foreningen og som tilslutter sig foreningens formül. Brug af foreningens faciliteter forudsÌtter dog ikke medlemskab.

§4 Foreningens organisering

§4.1 Foreningen Bolsjefabrikkernes overordnede fÌllesmøde afholdes minimum hver 6. müned.

§4.2 Foreningen kan have flere hjemsteder.

§4.3 Hvert af hjemstederne har sÌrskilte fÌllesmøder.

§4.4 Hjemstederne kan danne foreninger i overensstemmelse med Bolsjefabrikkernes vedtÌgter.

§ 5. Generalforsamlingen
§ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel. OrdinÌr generalforsamling afholdes hvert ür senest i 3. müned. Generalforsamlingen annonceres via mailingliste og opslag pü infotavle.

§ 5.3 Dagsorden for ordinÌr generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. FremlĂŚggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal vÌre indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse
6. Eventuelt

§ 5.4 Alle beslutninger pü en generalforsamling trÌffes ved konsensus.

§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 6.1 Foreningens administration ligger hos bestyrelsen, som vÌlges af generalforsamlingen.

§ 6.2 Bestyrelsen bestür af 5 medlemmer og et antal suppleanter. Brugere fra alle hjemsteder af foreningen skal vÌre reprÌsenteret i bestyrelsen.

§ 6.3 Foreningens bestyrelse er pü valg hvert ür.

§ 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, nÌstformand og kasserer og fastsÌtter selv sin forretningsorden.

§ 7. Tegningsret
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for bestyrelsen i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 7.2 Ved køb, pantsÌtning eller salg af fast ejendom krÌves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan formanden eller kassereren alene underskrive.

§ 8. Kontingent
§ 8.1 De ürlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 9. VedtÌgtsÌndringer
§ 9.1 VedtÌgtsÌndringer krÌver konsensus af generalforsamlingen.

§ 10. EkstraordinÌr generalforsamling
§ 10.1 Indkaldelse sker, hvis mindst 10 medlemmer ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgüet ønske om det. Indkaldelse sker som ved ordinÌr generalforsamling.

§ 11. Regnskab og økonomi
§ 11.1 Regnskabsür følger kalenderüret.

§ 11.2 Det pühviler kassereren at indkassere indtÌgter og betale de godkendte udgifter i henhold til §8. IndtÌgter og udgifter føres i kassebog. Kassereren har bemyndigelse til at uddelegere dette.

§ 11.3 Revision finder sted Ên gang ürligt efter regnskabsürets afslutning. Kassebogen er üben for alle medlemmer af foreningen.

§ 11.4 Foreningen hÌfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der pühviler ikke foreningens medlemmer, underforeninger eller bestyrelsen nogen personlig hÌftelse.

§ 12. Opløsning
§ 12.1 Opløsning af foreningen krÌver konsensus af den ordinÌre eller ekstraordinÌre generalforsamling. Opløsningen skal herefter godkendes pü en efterfølgende ekstraordinÌr generalforsamling.

§ 12.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formül, eksisterende eller nye Bolsjefabrikker.

§ 13. Dagligt brug og afholdelse af arrangementer

§ 13.1 Alle mennesker og dyr kan benytte foreningens faciliteter i overensstemmelse med formület.

§ 13.2 Alle Bolsjefabrikkernes hjemsteders münedlige fÌllesmøder beslutter, via konsensus, retningslinjerne for husenes daglige brug og afholdelse af arrangementer. FÌllesmøderne kan desuden uddelegere ansvar og beslutningstagen til arbejdsgrupper.

§ 13.3 Foreningen Bolsjefabrikkernes fÌllesmøder fastlÌgger de overordnede rammer for godkendelse af indtÌgter og udgifter. I forlÌngelse heraf kan de münedlige fÌllesmøder fra Bolsjefabrikkernes hjemsteder beslutte, via. konsensus, specificerede rammer for indtÌgter og udgifter.

§ 13.4 Hjemstedernes münedlige fÌllesmøder giver tilladelse til lÌngerevarende brug af lokalerne. Tilladelse til kortvarigt brug af lokalerne kan desuden gives af en af fÌllesmødet udpeget arbejdsgruppe.

Nür et rum forlades, eller aktiviteterne ophører, tilfalder retten til rummet fÌllesmøderne pü de enkelte hjemsteder.

§13.5 Mennesker og dyr kan bortvises, hvis de opfører sig i uoverensstemmelse med retningslinjer for hjemstedernes daglige brug og afholdelse af arrangementer eller er til skade for foreningen.

LÌngerevarende bortvisning kan vedtages af fÌllesmøderne.

§ 13.6 Brugsret til et aflüst lokale forudsÌtter medlemskab, aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter samt betaling af rumleje fastsat af fÌllesmøderne og/eller rumgruppen.

§ 13.7 Hjemstedernes fÌllesmøder giver tilladelse til mere omfattende byggeprojekter og bevilger eventuel økonomi, hertil kan Foreningen Bolsjefabrikkerne supplere økonomisk, hvis behovet opstür.

§13.8 Bolsjefabrikkerne er ikke-kommercielle. Dvs. at man ikke mü modtage sponsorater og reklamere for kommercielle organisationer.

§13.9 Bolsjefabrikkerne er non-profit pü en südan müde, at ingen aktivister kan skabe personlig profit pü foreningens aktiviteter.

§ 14. Eksklusion af medlemmer
§ 14.1 FÌllesmøderne kan ekskludere medlemmer/brugere, der laver aktiviteter, der er til skade for foreningen, eller som ikke overholder retningslinierne eller vedtÌgterne.

§ 15. Bolsjeparagraffen
§ 15.1 Foreningen henstiller til at brugerne aer, krammer og anerkender hinanden.

Vedtaget pĂĽ ordinĂŚr generalforsamling d. 21 april 2012