Vedtægter for Ragnhildgade

 

Vedtægter for foreningen Bolsjefabrikken Ragnhildgade

$1. Foreningens navn og hjemsted

$ 1.1 Foreningens navn er Bolsjefabrikken Ragnhildgade

$ 1.2 Foreningens hjemsted er Ragnhildgade 1, 2100 København Ø

$ 2. Foreningens formål

$ 2.1 Foreningens formål: Bolsjefabrikken Ragnhildgade ønsker at skabe rammer for kulturelle,

kunstneriske, sociale og politiske aktiviteter, offentlig debat, læring, eksperimenter og

samfundsoplysning.

Vi ønsker at fremme bæredygtighed og mangfoldighed.

$ 3. Medlemskab

$ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som aktivt yder til foreningen og som tilslutter sig

foreningens formål. Brug af foreningens faciliteter forudsætter dog ikke medlemskab.

$4 Foreningens organisering

$4.1 Fællesmødet er den højeste myndighed imellem generalforsamlingerne og omfatter begge

etager. Fællesmødet afholdes en gang om måneden.

$ 4.1 Bolsjefabrikken Ragnhildgade er en selvstyrende del af Foreningen Bolsjefabrikkerne.

Bolsjefabrikken Ragnhildgade kan ændre egne vedtægter og regler så længe disse ikke strider mod

Foreningen Bolsjefabrikkernes vedtægter. Sker der et brud med Foreningen Bolsjefabrikkernes

vedtægter, er det op til Foreningen Bolsjefabrikkernes generalforsamling at vurderer evt. eksklusion

af Bolsjefabrikken Ragnhildgade.

$4.2 Udtrædelse af Foreningen Bolsjefabrikkerne kræver konsensus af Bolsjefabrikken

Ragnhildgades ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Udtrædelsen skal herefter

godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling på Bolsjefabrikken Ragnhildgade.

$ 5. Generalforsamlingen

$ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

$ 5.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel. Ordinær

generalforsamling afholdes hvert år senest i 3. måned. Generalforsamlingen annonceres via

mailliste og opslag på infotavle.

 $ 5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning samt godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.

4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen.

5. $ 13.2 revideres.

6. Valg til bestyrels2e

7. Eventuelt

$ 5.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved konsensus minus 1.

$ 6. Foreningens bestyrelse

$ 6.1 Foreningens administration ligger hos bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

$ 6.2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer og et antal suppleanter.

$ 6.3 Foreningens bestyrelsesmedlemmer er på valg ved generalforsamlingen.

$ 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin

forretningsorden.

$ 7. Tegningsret

$ 7.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for bestyrelsen i forening med 1

bestyrelsesmedlem.

$ 7.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede

bestyrelse.

$ 7.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan formanden eller kassereren alene underskrive.

$ 8. Kontingent

$ 8.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

$ 9. Vedtægtsændringer

$ 9.1 Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen.

$ 10. Ekstraordinær generalforsamling

$ 10.1 Indkaldelse sker, hvis mindst 10 medlemmer ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker

med mindst 3 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det. Indkaldelse sker

som ved ordinær generalforsamling.

$ 11. Regnskab og økonomi

$ 11.1 Regnskabsår følger kalenderåret.

$ 11.2 Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de godkendte udgifter i henhold til

$8. Indtægter og udgifter føres i kassebog. Kassereren har bemyndigelse til at uddelegere dette.

$ 11.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Kassebogen er åben for

alle medlemmer af foreningen.

$ 11.3.1 Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer uden for bestyrelsen. Eventuelle

bemærkninger afgives senest på generalforsamlingen.

$ 11.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, underforeninger eller bestyrelsen nogen

personlig hæftelse.

$ 12. Opløsning

$ 12.1 Opløsning af foreningen kræver konsensus af den ordinære eller ekstraordinære

generalforsamling. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær

generalforsamling.

$ 12.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål,

eksisterende eller nye Bolsjefabrikker.

$ 13. Daglig brug og afholdelse af arrangementer

$ 13.1 Alle mennesker og dyr kan benytte foreningens faciliteter i overensstemmelse med

foreningens formål samt gældende retningslinjer.

$ 13.2 Det månedlige fællesmøde beslutter, via konsensus minus 1, retningslinjerne for husets

daglige brug og afholdelse af arrangementer. Fællesmødet kan desuden uddelegere ansvar og

beslutningstagen til arbejdsgrupper. Konsensus minus 1 indebærer at hvis der ikke kan opnås

enighed kan en beslutning tages med minus 1 persons deltagelse I beslutningstagningen. Kan der

stadig ikke opnås enighed indkaldes der til et nyt møde hvor samme punkt genoptages med minus 2

personer, og så fremledes.

$ 13.3 Bolsjefabrikken Ragnhildgades fællesmøde fastlægger de overordnede rammer for

godkendelse af indtægter og udgifter. I forlængelse heraf kan det fællesmødet beslutte specificerede

rammer for indtægter og udgifter.

$13.4 Fællesmødet giver tilladelse til længerevarende brug af lokalerne. Tilladelse til kortvarigt

brug af lokalerne kan desuden gives af en af fællesmødet udpeget arbejdsgruppe.

Når et rum forlades, eller aktiviteterne ophører, tilfalder retten til rummet fællesmødet.

$ 13.5 Mennesker og dyr kan bortvises, hvis de opfører sig i uoverensstemmelse med

retningslinjerne for daglig brug og afholdelse af arrangementer eller er til skade for foreningen.

Længerevarende bortvisning kan vedtages af fællesmødet.

$ 13.6 Brugsret til et aflåst lokale forudsætter medlemskab, aktiv deltagelse i foreningens

aktiviteter/møder samt betaling af rumleje fastsat af fællesmødet og/eller rumgruppen. Frekvensen

af deltagelse bliver nærmere defineret af fællesmødet.

$ 13.7 Fællesmødet giver tilladelse til mere omfattende byggeprojekter og bevilger eventuel

økonomi.

$ 13.8 Bolsjefabrikken Ragnhildgade er ikke-kommerciel. Bolsjefabrikken Ragnhildgade modtager

ikke sponsorater og reklamerer ikke for kommercielle organisationer og virksomheder.

$ 13.9 Bolsjefabrikken Ragnhildgade er non-profit på en sådan måde, at ingen kan skabe personlig

profit på foreningens aktiviteter.

$ 13.10

Bolsjefabrikken Ragnhildgades fællesmøde kan godt betale personer der yder til

brugernes sikkerhedsmæssige omstændigheder.

$ 14. Eksklusion af medlemmer

$ 14.1 Fællesmødet kan ekskludere medlemmer/brugere, der laver aktiviteter, der er til skade for

foreningen, eller som ikke overholder retningslinjerne eller vedtægterne.

$ 15. Bolsjeparagraffen

$ 15.1 Foreningen henstiller til at brugerne aer, krammer og anerkender hinanden.

Skriv et svar