Vedtægter

Vedtægter for foreningen Bolsjefabrikkerne

Indhold

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Medlemskab
§ 4. Foreningens organisering
§ 5. Generalforsamlingen
§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 7. Tegningsret
§ 8. Kontingent
§ 9. Vedtægtsændringer
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
§ 11. Regnskab og økonomi
§ 12. Opløsning
§ 13. Dagligt brug og afholdelse af arrangementer
§ 14. Eksklusion af medlemmer
§ 15. Bolsjeparagraffen

§1. Foreningens navn og hjemsted
§ 1.1 Foreningens navn er: Foreningen Bolsjefabrikkerne

§ 1.2 Foreningens postadresse er: Lærkevej 11, 2400 København NV
Foreningens hjemsteder er Lærkevej 11, 2400 København NV og Ragnhildgade 1, Bygning 3, 2100 København Ø

§ 2. Foreningens formål
§ 2.1 Foreningens formål: Bolsjefabrikkerne ønsker at skabe rammer for kulturelle, kunstneriske, sociale og politiske aktiviteter, offentlig debat og samfundsoplysning.

Vi ønsker at fremme bæredygtighed og mangfoldighed.

§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som aktivt yder til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. Brug af foreningens faciliteter forudsætter dog ikke medlemskab.

§4 Foreningens organisering

§4.1 Foreningen Bolsjefabrikkernes overordnede fællesmøde afholdes minimum hver 6. måned.

§4.2 Foreningen kan have flere hjemsteder.

§4.3 Hvert af hjemstederne har særskilte fællesmøder.

§4.4 Hjemstederne kan danne foreninger i overensstemmelse med Bolsjefabrikkernes vedtægter.

§ 5. Generalforsamlingen
§ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 2 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i 3. måned. Generalforsamlingen annonceres via mailingliste og opslag på infotavle.

§ 5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse
6. Eventuelt

§ 5.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved konsensus.

§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 6.1 Foreningens administration ligger hos bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 6.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og et antal suppleanter. Brugere fra alle hjemsteder af foreningen skal være repræsenteret i bestyrelsen.

§ 6.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.

§ 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Tegningsret
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren for bestyrelsen i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 7.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan formanden eller kassereren alene underskrive.

§ 8. Kontingent
§ 8.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 9. Vedtægtsændringer
§ 9.1 Vedtægtsændringer kræver konsensus af generalforsamlingen.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
§ 10.1 Indkaldelse sker, hvis mindst 10 medlemmer ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 11. Regnskab og økonomi
§ 11.1 Regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11.2 Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de godkendte udgifter i henhold til §8. Indtægter og udgifter føres i kassebog. Kassereren har bemyndigelse til at uddelegere dette.

§ 11.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Kassebogen er åben for alle medlemmer af foreningen.

§ 11.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, underforeninger eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 12. Opløsning
§ 12.1 Opløsning af foreningen kræver konsensus af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 12.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, eksisterende eller nye Bolsjefabrikker.

§ 13. Dagligt brug og afholdelse af arrangementer

§ 13.1 Alle mennesker og dyr kan benytte foreningens faciliteter i overensstemmelse med formålet.

§ 13.2 Alle Bolsjefabrikkernes hjemsteders månedlige fællesmøder beslutter, via konsensus, retningslinjerne for husenes daglige brug og afholdelse af arrangementer. Fællesmøderne kan desuden uddelegere ansvar og beslutningstagen til arbejdsgrupper.

§ 13.3 Foreningen Bolsjefabrikkernes fællesmøder fastlægger de overordnede rammer for godkendelse af indtægter og udgifter. I forlængelse heraf kan de månedlige fællesmøder fra Bolsjefabrikkernes hjemsteder beslutte, via. konsensus, specificerede rammer for indtægter og udgifter.

§ 13.4 Hjemstedernes månedlige fællesmøder giver tilladelse til længerevarende brug af lokalerne. Tilladelse til kortvarigt brug af lokalerne kan desuden gives af en af fællesmødet udpeget arbejdsgruppe.

Når et rum forlades, eller aktiviteterne ophører, tilfalder retten til rummet fællesmøderne på de enkelte hjemsteder.

§13.5 Mennesker og dyr kan bortvises, hvis de opfører sig i uoverensstemmelse med retningslinjer for hjemstedernes daglige brug og afholdelse af arrangementer eller er til skade for foreningen.

Længerevarende bortvisning kan vedtages af fællesmøderne.

§ 13.6 Brugsret til et aflåst lokale forudsætter medlemskab, aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter samt betaling af rumleje fastsat af fællesmøderne og/eller rumgruppen.

§ 13.7 Hjemstedernes fællesmøder giver tilladelse til mere omfattende byggeprojekter og bevilger eventuel økonomi, hertil kan Foreningen Bolsjefabrikkerne supplere økonomisk, hvis behovet opstår.

§13.8 Bolsjefabrikkerne er ikke-kommercielle. Dvs. at man ikke må modtage sponsorater og reklamere for kommercielle organisationer.

§13.9 Bolsjefabrikkerne er non-profit på en sådan måde, at ingen aktivister kan skabe personlig profit på foreningens aktiviteter.

§ 14. Eksklusion af medlemmer
§ 14.1 Fællesmøderne kan ekskludere medlemmer/brugere, der laver aktiviteter, der er til skade for foreningen, eller som ikke overholder retningslinierne eller vedtægterne.

§ 15. Bolsjeparagraffen
§ 15.1 Foreningen henstiller til at brugerne aer, krammer og anerkender hinanden.

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21 april 2012